Giang | 07 Mar 2018

Saigon Times

Làm thế nào để trở thành một doanh nhân nước ngoài tại Việt Nam? Có thể đôi khi rất khó, nhưng Clemens yêu thích thử thách! Xem ngay bài báo để hiểu thêm về những trải nghiệm của Clemens.

Đọc bài báo trên The SaiGon Times